Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων - Πετρελαιοειδών - Μονάδων Παραγωγής Biodiesel

 

 Μία ΜΜία απο τις κύριες δραστηριότητες μας,είναι η ανάληψη μηχανολογικών έργων σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και πετρελαιοειδών.Τέτοιου είδους έργα είναι η:

► Μελέτη,προμήθεια υλικών,προκατασκευή και ανέγερση ατμοσφαιρικών δεξαμενών αποθήκευσης μεγάλου κυβισμού,είτε σταθερής,είτε πλωτής οροφής.

 

► Προμήθεια υλικών,προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων.

 

► Μελέτη, προμήθεια υλικών, προκατασκευή και ανέγερση πλήρους βιομηχανικού εξοπλισμού ή τμημάτων του, όπως δοχεία, εναλλάκτες, φούρνους, πύργους, αντιδραστήρες.

 

► Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού.

 

Όσον αφορά την εκπόνηση των μελετών και του σχεδιασμού του προαναφερόμενου εξοπλισμού, πραγματοποιείται είτε απο έμπειρα επιστημονικά στελέχη της εταιρείας μας, είτε απο εγκεκριμένους εξωτερικούς συνεργάτες, χρησιμοποιώντας όλους τους αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες (API,TEMA,DIN,EN,AD MERKBLATT,BS κ.α), καθώς και υπολογιστικά συστήματα όπως AUTOCAD,PV ELITE,PROCAD,TANK,Navisworks etc.).

Η προμήθεια των υλικών για τα έργα που αναλαμβάνουμε πραγματοποιείται είτε απο το τμήμα προμηθειών της Θεσσαλονίκη Κατασκευές, είτε τα υλικά παραδίδονται απο τον πελάτη, τηρώντας σε κάθε περίπτωση όλες τις προδιαγραφές του εσωτερικού μας εταιρικού συστήματος ποιότητας, τις απαιτήσεις της ζήτησης του πελάτη καθώς και τις προδιαγραφές των προτύπων και των κωδίκων του έργου. Διατηρούμε μια εγκεκριμένη λίστα προμηθευτών η οποία συνεχώς διευρύνεται με νέους εγκεκριμένους προμηθευτές σε ένα ευρύ φάσμα χαλύβουργικών προιόντων (επιμήκη,πλατεά,προφίλς,σωληνουργικά,ειδικά τμχ κ.α) στο σύνολο των πλέον διαδεδομένων και μή ποιοτήτων (C.S,SS,ALLOYS, etc).

Η προκατασκευή των τμημάτων των κατασκευών των έργων και η βιομηχανοποίηση, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Το σύνολο των επιμέρους φάσεων βιομηχανοποιήσης των κατασκευών ενός έργου, εποπτεύεται απο μόνιμο προιστάμενο μηχανικό παραγωγής και επιτελείο εργοδηγών, οι οποίοι συνεργάζονται στενά για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας με τον υπεύθυνο αναλυτικού σχεδιασμού και το τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Κατά τη φάση της ανέγερσης των κατασκευών στο εργοτάξιο ακολουθείται ένας αναλυτικός σχεδιασμός της εκτέλεσης των επιμέρους φάσεων του έργου στον οποίο συμμετέχουν το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων της εργοταξιακής δομής της εταιρείας. Καταρτίζονται τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα του έργου, γίνεται ο καταμερισμός των πόρων και εκτελείται το έργο. Για την εκτέλεση των έργων στα εργοτάξια η εταιρεία μας χρησιμοποιεί λογισμικά προγράμματα όπως το MS PROJECT, το PRIMAVERA κ.α.

Όπου οι ανάγκες των έργων το απαιτούν συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένους υπεργολάβους, με εμπειρία σε διυλιστηριακά έργα, όπως εταιρείες έργων: μονώσεων,ηλεκτρολογικών,ηλεκτρονικών,υποθαλλάσιων εργασιών, πολιτικού μηχανικού,σκαλωσιών. Για κάθε έργο και ανάλογα με τη φύση του, εκπονείται διαφορετικό πλάνο οργανωτικής δομής εργοταξίου στο οποίο εμπλέκονται είτε μόνιμα στελέχη της εταιρείας είτε συνεργαζόμενοι μηχανικοί.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,που δραστηριοποιούνται σε κάθε έργο. Έτσι, η εταιρεία μας πέρα απο την ασφάλιση που είναι υποχρεωμένη απο το νόμο να παρέχει σε κάθε εργαζόμενο της, προβαίνει για κάθε έργο σε ασφάλιση προσωπικού, εγκαταστάσεων, τρίτων και εξοπλισμού, σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας είναι ασφαλισμένο με πρόσθετη ομαδική ασφάλιση για την κάλυψη ατυχήματος εν ώρα εργασίας. Για κάθε έργο εκπονείται ΣΑΥ και ΦΑΥ. Απασχολείται μόνιμος μηχανικός ασφαλείας, ό οποίος και καταρτίζει το πλάνο ασφάλειας και υγείας κάθε έργου. Πρίν την έναρξη και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου πραγματοπόιούνται προγραμματισμένες ομιλίες σχετικές με την πρόληψη των ατυχημάτων και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας, πραγματοποιείται γενικός έλεγχος του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων που θα απασχολήθούν στο έργο και ελέγχονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας οχημάτων, ανυψωτικών, γερανοφόρων καθώς και η επάρκεια των χειριστών.  

 

 

  

 

 

Ενδεικτικά Έργα Διυλιστηριακών Μονάδων- Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών - Biodiesel

δείτε περισσότερα...


επιστροφή