Τεχνική εταιρεία

Μηχανολογικών Έργων

Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
Κατασκευή και εγκατάσταστη δεξαμενών υγραερίου, δεξαμενών LPG και δεξαμενών autogas.
pause

Ενδεικτικά Μηχανολογικά - Βιομηχανικά Έργα της Θεσσαλονίκη Κατασκευές αε

 

Παρακάτω, παραθέτουμε ενδεικτικά μηχανολογικά έργα που εκτελέσαμε σε βιομηχανικά συγκροτήματα, τα τελευταία χρόνια:

♦ Προκατασκευή και ανέγερση δύο κατακόρυφων ατμοσφαιρικών δεξαμενών αποθήκευσης μαζούτ χωρητικότητας 1000m3, και εγκατάσταση σωληνογραμμών. Έτος:1999, Δετήπ

♦ Κατασκευή και αντικατάσταση του σιλό τροφοδοσίας θείου,στο άνυδρο 3. Έτος :2000, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Μελέτη,προκατασκευή,ανέγερση σαράντα κατακόρυφων ατμοσφαιρικών δεξαμενών αποθήκευσης πρώτων υλών και προιόντων και δικτύων σωληνώσεων διασύνδεσης του εξοπλισμού εργοστασίου παραγωγής κόλλας. Έτος :2002, Χατζηλουκάς

♦ Μελέτη - κατασκευή και εγκατάσταση 2 κατακόρυφων δεξαμενών AMG & προελέγχου με 4 εσωτερικά κάθετα διαμερίσματα. Έτος :2003, Βιαμύλ

♦ Βιομηχανοποίηση - ανέγερση αερομεταφορέων και δικτύων αποκονίωσης για την εγκατάσταση μύλου τσιμέντου Νο 6. Έτος :2004, Τιτάν

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση Metallic Quicklime Hopper, σιλό 150m3 και εξαρτημάτων μονάδας παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου. Έτος :2004, Μονάδα Παραγωγής  Ασβέστου Εξωτερικού

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση αγωγού εξόδου σακκόφιλτρου D-40. Έτος :2004, Τιτάν

♦ Αποξήλωση παλαιού συγκροτήματος,κατασκευή και εγκατάσταση νέου μετα των σωληνώσεων και των συστημάτων ψύξης,για την αναγέννηση ορυκτελαίων, Έτος :2004, Βιομηχανία Ορυκτελαίων

♦ Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο σιλό λευκού κλίνκερ 5000m3. Έτος :2004, Τιτάν

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής κτιρίου για διευθέτηση χώρου αποθήκευσης κράσσων "TARDIS". Έτος :2005, Αλουμίνιο της Ελλάδος

♦ Μεταλλικές κατασκευές και δίκτυα σωληνογραμμών, αποκονιώσεων σιλό Dubrava. Έτος :2005, Τιτάν

♦ Εγκατάσταση κοσκίνου ασβεστόλιθου. Έτος : 2005, Αλουμίνιο της Ελλάδος

♦ Αποξήλωση καμινάδας λέβητα, ανέγερση-τοποθέτηση Economizer και σωληνογραμμών και επανατοποθέτηση καμινάδας. Έτος :2005, Tate & Lyle

♦ Κατασκευή και ανέγερση μίας κατακόρυφης ατμοσφαιρικής δεξαμενής αποθήκευσης φωσφορικού οξέος, χωρητικότητας 2500m3. Έτος :2006, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Κατασκευή  και εγκατάσταση ανοξείδωτων δεξαμενών με άξονες ανάδευσης. Έτος :2006, Εβζ

♦ Μελέτη και αντικατάσταση αγωγού αέριας αμμωνίας. Έτος : 2007, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Διάφορες σιδηροκατασκευές αντλιοστασίου ελάστρου.Έτος :2007, Σιδενόρ

♦ Προκατασκευή,μεταφορά,τοποθέτηση και δοκιμές πλωτού κώδωνα βιοαερίου. Έτος :2007, Δευακ Καβάλας

♦ Κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών,φίλτρων και διαστολικών. Έτος :2007, Stomana

♦ Σταθμός μεταφόρτωσης μεγασάκκων. Έτος : 2008, Χημικά Εργοστάσια Ελπε

♦ Σωληνώσεις εκφόρτωσης PVC στα σιλό BULK, Έτος :2008, Χημικά Εργοστάσια Ελπε

♦ Μελέτη - προκατασκευή - ανέγερση δεξαμενής νιτρικού οξέως και έργων διασύνδεσής της. Έτος :2008, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

♦ Προκατασκευές και ανέγερση μονάδας ανάκτησης διαλυτών με τεχνολογίες αζώτου. Έτος :2008, Βιομηχανία Εκτυπώσεων & Εύκαμπτων Συσκευασιών

♦ Προκατασκευή εξοπλισμού, εγκατάσταση-ανέγερση εξοπλισμού εργοστασίου διαχείρισης και αποστείρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων. Έτος :2009, Βιομηχανία Αποστείρωσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

♦ Προκατασκευή και ανέγερση new coal silo Ø5400mm για μεταλλευτική εταιρεία του εξωτερικού. Έτος :2010

♦ Νέα μονάδα διασποράς καταλύτη εργοστασίου polypropylene. Έτος :2010, Χημικά Εργοστάσια Ελπε

♦ Εγκατάσταση νέου συστήματος purging σιλό ομεγενοποίησης εργοστασίου πολυπροπυλενίου. Έτος :2011, Ελπε

♦ Προκατασκευή - μεταφορά και εγκατάσταση 4 σιλό χωρητικότητας 500m3 έκαστο για αποθήκευση. Έτος :2012, Τσιμεντοβιομηχανία

♦ Μελέτη, προκατασκευή και ανέγερση δεξαμενής καυστικής σόδας D=15000mm, H=10000mm, με fixed roof, για μονάδα αποθήκευσης. Έτος :2012, Εταιρεία Εμπορίας Χημικών Προιόντων

  Προκατασκευή, επιλαστίχωση και ανέγερση δικτύων σωληνώσεων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολύμπιάδος, Έτος:2013, Ελληνικός Χρυσός

 

 

 επιστροφή